سلام

سلام ...من خیلی از دست بعضیا تون عصبانیم
من وقتی یک رمان میزارم مرض ندارم  ادامشو ندم و هم وقت خودم رو تلف

کنم و هم شما رو!!!!!!!!!!!!!

پس لطفا خانم طناز اگه جرئت داشتی نظرت رو خصوصی نمی دادی تا بقیه

میزان شعور و شخصیتت رو بفهمن!!

اولا همه ی اونایی که گفتی خودتی

دوما شما غلط(بچه ها ببخشید ) میکنی وارد این سایت میشی اگه

مشکلی داری!!!!!!

من فقط با خود طناز بودمااااا

[ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ ] [ 15:17 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]

دانلود رمان طلایه


نوشته ی نگاه عدل پور

ساخت :فرزانه

بخشی از رمان طلایه

اشکان که با اون چشماي خمار عسلي رنگش نگاه عميقشو به چهره ام دوخته بود،گفت:

حالا خونتون کجاست...؟ آهسته گفتم: شما تا همون 1باغ بريد بقيشو ميگم. سرشو آهسته

 تکــــــــون داد و اتومبيلشو روشن کرد و از در بزرگ باغ خارج شد،در دل تاريکي پيش ميرفتيم...

مدتي در سکوت راند...تا اينکه گفت: اسمتون يادم رفت،افتخار همراهي با.... آهسته گفتم: طلايه

هستم.  لبخند مرموزي زد و گفت: چه اسم برازنده ايي! بعد نگاهي به من که تا اخرين حد ممکن

به سمت در اتومبيل چسبيده بودم،انداخت. نميدونستم چي بگم.سکوت کرده بودم و در دل دعا دعا

ميکردم هرچه زودتر اون شب لعنتي تموم شه.نميدونم اين سکوت چقدر طول کشيد و من در افکار ضد

 و نقيضم دست و پا زدم که با توقف کامل اتومبيل چشمامو باز کردم. لحظه اي از اون چه ميديدم،قدرت

 نفس کشيدن رو هم از دست داده بودم.با بهت به حياطي که وسط آن ساختمان سفيدي قرار داشت

خيره شدم. انگار مغزم قدرت تجزيه وتحليل آنچه چشمهام ميديد رو نداشت.با ترس تمام قوايمو که برام

مونده بود رو جمع کردم و در چشمهاي مشتاق اشکان که به قرمزي ميزد خيره شدم و با لکنت گفتم:

 اينجا کجاست منو آوردي؟


 
 
 

[ جمعه ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ ] [ 17:27 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]

رمان طلایه قسمت آخر

بچه ها ببخشید ولی انگار این پست آخرین قسمت


من هرچی گشتم پیدا نکردم  تو دانلودش رو هم نگاه کنین این آخرین قسمتشهست


برچسب‌ها: رمان, طلایه, رمان طلایه, آخرین قسمت رمان طلایه, دانلودرمان طلایه
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ ] [ 10:54 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]

رمان طلایه18

[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ] [ 20:28 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]

رمان طلایه17

[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ] [ 20:27 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]

رمان طلایه 16

[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ] [ 20:26 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]

رمان طلایه 15

[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ] [ 20:25 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]

رمان طلایه14

[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ] [ 20:24 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]

رمان طلایه13

[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ] [ 20:23 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]

رمان طلایه12

[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ] [ 20:22 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]

رمان طلایه11

[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ] [ 20:21 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]

رمان طلایه10

[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ] [ 20:18 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]

رمان طلایه9

[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ] [ 20:16 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]

رمان طلایه8

[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ] [ 20:13 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]

رمان طلایه7

[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ] [ 20:9 ] [ ♥♥♥مینا♥♥♥ ]
[ ]